Apolo - pastel seco (100x70cm)                                                                     28/34