Meio-dia  -  tinta da china (20x30cm)  2000                                                                                   6/34